Huishoudelijk reglement Volleybalvereniging Apollo te Numansdorp

Art. 1 ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 De Vereniging is opgericht in 1969. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de volleybalsport te bevorderen.

1.2 Het Verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. 

1.3 De kleuren van de Vereniging zijn blauw en geel.

1.4 De Vereniging kent jeugdleden, senioren, recreanten, verenigingsleden en ereleden:

 • Jeugdleden zijn zij die op 1 oktober van het lopende Verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
 • Senioren zijn leden op 1 oktober van het lopende Verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en deelnemen aan de reguliere NEVOBO-competitie in een van de dames of heren teams.
 • Recreanten zijn leden die op 1 oktober van het lopende Verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en niet deelnemen aan de reguliere NEVOBO-competitie.
 • Verenigingsleden zijn niet spelende of trainende leden.
 • Ereleden zijn leden, die wegens hun buitengewone diensten voor de Vereniging of voor de volleybalsport in het algemeen, door de Algemene Leden Vergadering als zodanig zijn benoemd.

Art. 21 HET BESTUUR VAN DE VERENIGING

2.1 De volleybalvereniging Apollo (hierna: de ‘Vereniging’) wordt bestuurd en vertegenwoordigd door het Bestuur Het Bestuur bestaat uit minimaal vijf meerderjarige leden, die in de Algemene Leden Vergadering (hierna: ‘ALV’) in functie worden gekozen.

2.2. Het Bestuur van de Vereniging bestaat uit de volgende leden:

 1. Een Voorzitter
 2. Een Secretaris
 3. Een Penningmeester
 4. Twee of meer algemene leden

2.3 De Voorzitter, Secretaris en Penningmeester dienen meerderjarig te zijn.

2.4 Het Bestuur van de Vereniging is belast met de dagelijkse leiding van de Vereniging en is bevoegd als Bestuur beslissingen te nemen.

2.5 Het Bestuur kan worden bijgestaan door een bijzondere commissie(s) en/of functionarissen die door het Bestuur worden benoemd.

Art. 3 ROOSTER VAN AFTREDEN VAN HET BESTUUR

3.1 Volgens een opgemaakt, en door de ALV vastgesteld rooster treden jaarlijks één of meer Bestuursleden af.

 1. Het eerste jaar de Voorzitter en een algemeen lid
 2. Het tweede jaar de Penningmeester en een algemeen lid
 3. Het derde jaar de Secretaris en (indien van toepassing) een algemeen lid

Nieuw gekozen Bestuursleden treden terstond in functie. De leden van het Bestuur hebben zitting gedurende drie jaar en zijn terstond na hun aftreden herkiesbaar. Nieuwe Bestuursleden nemen op het rooster de plaats van hun voorganger in.

3.2 Indien daartoe aanleiding bestaat kan de ALV een bestuurslid schorsen of zelfs ontslaan. Daarvoor is 2/3 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen nodig.

3.3 Bestuursleden zijn bevoegd om zelf tussentijds ontslag te nemen, mits dat schriftelijk gebeurd en een opzeggingstermijn van drie maanden aangehouden wordt.

3.4 Indien tijdens een Verenigingsjaar het aantal zittende Bestuursleden minder is dan vijf, zijn de overgebleven Bestuursleden verplicht binnen drie maanden na het ontstaan van de laatste vacature een ALV bijeen te roepen ter voorziening van de vacatures.

Art. 4 TAAKVERDELING VAN HET BESTUUR

4.1 De Voorzitter van het Bestuur is belast met:

 1. De leiding van de ALV en de Bestuursvergadering(en). Bij afwezigheid van de Voorzitter wordt hij vervangen door één van de overige Bestuursleden
 2. Bewaken van de bepalingen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
 3. Verantwoordelijkheid voor de continuïteit in het beleid.

De Voorzitter is tevens het eerste aanspreekpunt voor de vertrouwenspersonen van de Vereniging.

4.2 De Secretaris is belast met:

 1. Verslaglegging van de gehouden vergaderingen
 2. Ledenadministratie
 3. Correspondentie
 4. Bewaren van het archief
 5. Uitbrengen van het jaarverslag in de ALV namens het Bestuur.

4.3 De Penningmeester is belast met:

 1. Het financieel beheer van de Vereniging
 2. Het zodanig aantekeningen houden van de vermogenstoestand van de Vereniging dat daaruit te allen tijde de rechten (vorderingen) en plichten (schulden) van de Vereniging kunnen worden gekend
 3. Het tenminste eenmaal tussentijds uitbrengen van een financieel verslag aan het Bestuur en verder te allen tijde indien de leden van het Bestuur het wensen
 4. Het uitbrengen van het financiële jaarverslag namens het Bestuur in de ALV.

Art. 5 BEVOEGDHEDEN EN TAKEN VAN HET BESTUUR:

5.1 Het Bestuur van de Vereniging is bevoegd:

 1. Te handelen binnen een door de ALV jaarlijks vastgestelde begroting.
 2. Verplichtingen voor de leden aan te gaan.
 3. In elk spoedeisend geval namens de leden op te treden en is verplicht verantwoording van zijn handelingen af te leggen in de eerstvolgende ALV.
 4. Zich voor het uitvoeren van taken te laten bijstaan door een of meerdere commissies.

5.2 Het Bestuur is belast met:

 1. Het aangeven van beleidskaders voor de commissies.
 2. Het geven van leiding en het houden van toezicht op naleving van de Statuten, reglementen en uitvoeringsbesluiten.
 3. Het vertegenwoordigen van de Vereniging in de ruimste zin.
 4. De zorg voor voorlichting en publiciteit over Verenigingszaken.
 5. Het aanstellen van trainer(s).
 6. Het benoemen van leden van een commissie.
 7. Het beheren van het geld en middelen van de Vereniging.

5.3 Bestuursvergaderingen worden in beginsel gehouden volgens een op de eerste bestuursvergadering van het Verenigingsjaar op te stellen rooster. De Voorzitter of tenminste drie bestuursleden kunnen verlangen dat tussentijds wordt vergaderd.

De agenda wordt in onderling overleg samengesteld door de Voorzitter en de Secretaris en dient tijdig, doch uiterlijk twee dagen voor de vergadering, aan de overige Bestuursleden te worden aangeboden. De overige bestuursleden hebben het recht de agenda te amenderen.

Art. 6 AANGAAN VAN HET LIDMAATSCHAP VAN DE VERENIGING

6.1 Om als gewoon lid te kunnen toetreden tot de Vereniging, dient men een inschrijfformulier in te vullen en bij de ledenadministratie in te leveren.

6.2 Bij de aanmelding van een jeugdlid dient een ouder of voogd het inschrijfformulier (mede) te ondertekenen.

6.3 Het Bestuur beslist over de toelating van een nieuw lid tot de Vereniging. Bij een eventuele weigering van lidmaatschap wordt dit schriftelijk en gemotiveerd binnen 14 dagen na de aanmelding kenbaar gemaakt door het Bestuur.

Art. 7 BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

7.1 Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt door opzegging door het lid, opzegging door de Vereniging, door onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door de Vereniging of door overlijden van het lid. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan enkel plaatsvinden middels een schriftelijke mededeling (of email) van opzegging aan de Secretaris of de ledenadministratie. Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden uiterlijk per 1 juli van het lopende jaar. De beëindiging gaat in met ingang van het daaropvolgende Verenigingsjaar, ook als de opzegging midden in het lopende Verenigingsjaar plaats vindt. 

7.2 Bij opzegging van een lid moeten openstaande schulden jegens de Vereniging per direct betaald worden. Indien het schriftelijk afmelden van een lid van de Vereniging plaatsvindt na 1 juli zijn de door de Vereniging gemaakte/te maken kosten, zoals het NEVOBO-lidmaatschap, voor rekening van de afzegger.

7.3 De Vereniging kan het lidmaatschap eenzijdig opzeggen als van de Vereniging niet langer gevergd kan worden om het lidmaatschap voort te zetten.

7.4 Een onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door de Vereniging kan enkel aan de orde komen als het betreffende lid handelt in strijd met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement of besluiten van de Vereniging. Ook kan een dergelijke beëindiging aan de orde komen indien het betreffende lid de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Tegen een dergelijk besluit kan betrokken lid bezwaar maken.

Art. 8 VERPLICHTINGEN EN RECHTEN VAN DE LEDEN

8.1 Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en Gedragscode van de Vereniging te kennen. Het Bestuur draagt er zorg voor dat deze documenten via de website van de Vereniging beschikbaar zijn. Desgewenst kunnen leden op hun verzoek een exemplaar deze documenten ontvangen of ter inzage krijgen van de Secretaris.

8.2 Elk lid van de Vereniging dient:

 1. De Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de gedragscode van de Vereniging na te leven.
 2. De belangen van de Vereniging en van de volleybalsport in het algemeen niet te schaden.
 3. Alle overige verplichtingen na te komen die de Vereniging in naam van de leden aangaat.
 4. De door de Technische Commissie vastgestelde teamsamenstelling te aanvaarden.
 5. Brieven die bestemd zijn voor het Bestuur te richten aan de Secretaris van de Vereniging.
 6. Zorgvuldig om te gaan met de materialen van de Vereniging.
 7. Zorgvuldig om te gaan met zijn of haar NEVOBO-identiteitskaart.
 8. Een adreswijziging of andere wijzigingen in persoonlijke gegevens, voor zover relevant ten behoeve van het doorgeven van informatie en het innen van contributies, schriftelijk of per e-mail zo spoedig mogelijk aan de ledenadministratie dan wel de Secretaris van de Vereniging door te geven.

8.3 Elk lid van de Vereniging wordt geacht het takenbeleid van de Vereniging te vervullen. Op jaarlijkse basis wordt bepaald of een lid genoeg taken heeft uitgevoerd conform het takenbeleid. Indien hij hier niet aan heeft voldaan zal een aanvullende bijdrage gelden bovenop de Verenigingscontributie, die betaald moet worden voor aanvang van de eerste training van het volgende Verenigingsjaar.

8.4 De aanvoerder van een seniorenteam is verantwoordelijk voor c.q. belast met:

 1. Het zorgen voor voldoende spelers bij een competitiewedstrijd.
 2. Het invullen van het wedstrijdformulier voor aanvang van de wedstrijd.
 3. Het gedrag van de teamgenoten bij de wedstrijd.
 4. Het aanspreekpunt voor de scheidsrechter.

8.5 De contactpersoon van een seniorenteam is verantwoordelijk voor c.q. belast met:

 1. Het doorgeven van het wedstrijdresultaat aan de NEVOBO.
 2. De verspreiding van Verenigingsinformatie naar teamgenoten.
 3. Het aanspreekpunt voor de tegenstander
 4. Het herplannen van wedstrijden indien noodzakelijk.
 5. Het aanspreekpunt van het team voor het Bestuur.

8.6 Elk lid van de Vereniging heeft het recht:

 1. Tot het volgen van trainingen.
 2. Tot het deelnemen aan wedstrijden van de NEVOBO-, of recreantencompetitie, mits de hiervoor gestelde gelden zijn voldaan.
 3. Tot het deelnemen aan Verenigingsactiviteiten in de ruimste zin. Deelname aan activiteiten, in de ruimste zin, is geheel voor eigen risico. De Vereniging is voor schade, verlies of persoonlijk letsel, door welke oorzaak of omstandigheid ook, voor generlei vergoeding aansprakelijk.

Art. 9 INNING VAN DE CONTRIBUTIE

9.1 De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de ALV vastgesteld op voorstel van het Bestuur. Dit besluit wordt vastgelegd in een contributiestaffel, welke gepubliceerd wordt in de website van de Vereniging.

9.2 De contributie bestaat uit een Verenigingscontributie en een bijdrage in de NEVOBO-kosten (inclusief het persoonlijke NEVOBO-lidmaatschap). De inning van de verschuldigde contributie geschiedt bij voorkeur ineens en door middel van automatische incasso. 

9.3 Betaling dient te geschieden 6 weken na de eerste training. Indien een lid in twee termijnen wenst te betalen is dit mogelijk. De tweede termijn moet betaald worden voor 1 maart van het lopende Verenigingsjaar. Bij jaarfacturering ontvangt het lid hiervoor geen aparte rekening.

9.4 De jaarlijkse contributie wordt berekend over het Verenigingsjaar. De contributie van tussentijds toetredende leden wordt naar rato van het Verenigingsjaar berekend. Ten behoeve van de hiervoor genoemde naar rato berekening wordt uitgegaan van de periode 1 september tot en 30 juni (10 maanden), waarover de contributie gelijkmatig wordt verdeeld, met uitzondering van het persoonlijke NEVOBO-lidmaatschap. Het persoonlijke NEVOBO-lidmaatschap is elk verenigingsjaar in zijn geheel verschuldigd.

9.5 De Verenigingscontributie en de Bijdrage in de NEVOBO-kosten kunnen in verschillende, op leeftijd dan wel op de deelname aan verenigingsactiviteiten gebaseerde, categorieën worden ingedeeld. Deze categorieën kunnen elk hun eigen bedrag. Bij indeling op basis van leeftijd wordt als peildatum voor de indeling uitgegaan van de leeftijd op 1 oktober van het betreffende Verenigingsjaar.

9.6 Indien de betalingstermijn wordt overschreden ontvangt het lid eerst een herinnering. Bij het vervolgens uitblijven van betaling volgt een aanmaning tot betaling en worden administratiekosten opgelegd.

9.7 Vrijgesteld van het betalen van contributie zijn niet competitie spelende en/of niet trainende

 1. Leden van het Bestuur.
 2. Trainers en/of coaches
 3. Scheidsrechters.
 4. Commissieleden.
 5. Ereleden.

9.8 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid c van de Statuten kan het Bestuur het lidmaatschap beëindigen als het lid niet aan zijn of haar verplichtingen voldoet. Ter nadere uitwerking van dit artikel geldt ten aanzien van de contributieverplichting dat:

 • Een lid dat niet aan zijn of haar verplichtingen heeft voldaan daarop door het Bestuur wordt geattendeerd; 
 • Een lid dat drie maanden nadat aan de verplichting had moeten worden voldaan nog steeds in gebreke is gebleven het recht om in wedstrijdverband voor de Vereniging uit te komen kan worden ontzegt;
 • Het lidmaatschap van een lid dat zes maanden nadat aan de verplichting had moeten worden voldaan nog steeds in gebreke is door het Bestuur kan worden beëindigd.

9.9 Het Bestuur kan afwijkende betalingsregelingen met leden te treffen. Namens het Bestuur oefent de Penningmeester deze bevoegdheid uit.

Art. 10 FINANCIËN

10.1 Het financiële boekjaar van de Vereniging loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

10.2 Ieder jaar wordt in de ALV door het Bestuur de begroting voor het komende seizoen ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd aan de leden van de Vereniging.

10.3 Na goedkeuring door de ALV door overlegging van het financieel jaarverslag met de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting daarop, verleent de ALV, het Bestuur van de Vereniging decharge voor alle handelingen die uit de rekening en verantwoording blijken.

Art.11 ALGEMENE LEDEN VERGADERING

11.1 Aan de ALV komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de Statuten aan het Bestuur zijn opgedragen.

11.2 De jaarvergadering van de ALV, welke dient plaats te vinden binnen zes maanden na afloop van het Verenigingsjaar, wordt gehouden op de vrijdag van de eerste volle week in september.

11.2 Het Bestuur brengt in deze vergadering het jaarverslag uit, doet rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen Verenigingsjaar en boekjaar gevoerde Bestuur. Daarnaast staan op de agenda van de vergadering de behandeling van de begroting, het vaststellen van de contributie en het benoemen van de kascontrolecommissie.

11.3 Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. De aanwezige stemgerechtigde leden dienen voor aanvang van de ALV de presentielijst te tekenen. Slechts degenen die de presentielijst hebben getekend zijn gerechtigd aan eventuele stemmingen deel te nemen. De gewone leden hebben stemrecht. Jeugdleden hebben slechts stemrecht indien zij ten tijde van de vergadering de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Ereleden hebben slechts een adviserende stem indien zij niet tevens gewoon lid zijn.

11.4 Een stemming geschiedt mondeling. Over stemmingen wordt bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist. Bij een stemming over personen gelden afwijkende regels conform de Statuten. Stemming bij volmacht is niet toegestaan.

11.5 Goedkeuring door de ALV van het jaarverslag alsmede de rekening en verantwoording strekt het Bestuur tot décharge. 

Art.12 KASCOMMISSIE

12.1 De kascommissie wordt door de leden in de ALV gekozen uit meerderjarige leden van de Vereniging voor een periode van drie jaar op voorstel van het Bestuur gekozen.

12.2 Zij bestaat uit twee leden en een plaatsvervangend lid en houdt tenminste éénmaal per jaar een kascontrole en is verplicht hierover verslag uit te brengen aan de leden in de ALV.

12.3 De kascommissie heeft toegang tot alle financiële stukken van de Vereniging.

12.4 De leden van de kascommissie mogen geen zitting hebben in het Bestuur van de Vereniging.

12.5 Tot de taak van de kascommissie behoort:

 1. Het controleren van de financiële administratie van de Vereniging.
 2. Het uitbrengen van een schriftelijk verslag over de financiële administratie over het afgelopen seizoen aan de ALV.
 3. Het doen van financiële voorstellen aan de ALV en het Bestuur.

Art.13 VERGOEDINGEN EN DECLARATIES

13.1 De Vereniging vergoedt de gemaakte kosten van leden, van leden van commissies en van leden van het Bestuur, volgens de daarvoor opgestelde afspraken en regels. Andere kosten worden alleen vergoed na overleg en met voorafgaande toestemming van het Bestuur.

13.2 Alle declaraties wegens uitgaven gedaan ten behoeve van de Vereniging moeten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 31 juli van het betreffende Verenigingsjaar worden ingediend bij de Penningmeester.

13.3 Het Bestuur stelt, in overleg met de Technische Commissie, jaarlijks de trainersonkostenvergoeding voor het komend seizoen vast.

Art. 14 DEELNAME AAN CURSUSSEN

14.1 De kosten van inschrijving van een door de NEVOBO georganiseerde scheidsrechtercursus zijn voor rekening van de Vereniging.

14.2 De kosten van inschrijving van een door de NEVOBO georganiseerde trainerscursus zijn voor rekening van de Vereniging. Na het volgen van de trainers cursus is het lid verplicht tenminste drie jaar training te geven aan een team van de Vereniging.

14.3 Bij vroegtijdig vertrek van de cursus of bij de Vereniging zal het lid voor elk resterend jaar 1/3 deel van het cursusgeld doorberekend worden.

Art. 15 WERKWIJZE BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN (ERE) LID

15.1 Handelswijze bij het overlijden van een lid van de Vereniging:

 1. De Secretaris zal een rouwadvertentie laten plaatsen in de regionale courant.
 2. De Secretaris stuurt een condoleancekaart naar de familie.
 3. Een afvaardiging van het Bestuur bezoekt de begrafenis/crematie.
 4. Tijdens het competitieseizoen zal de eerstvolgende competitiewedstrijd op de eerstvolgende zaterdag na het overlijden en na overleg met het team en de NEVOBO, afgelast worden.
 5. Tijdens het competitieseizoen zal in de eerstkomende week na het overlijden voorafgaande aan alle thuiswedstrijden één minuut stilte in acht worden genomen
 6. Overlijdt een lid van de Vereniging tijdens een competitiewedstrijd in de eigen sporthal, een speler van een gastteam of een toeschouwer dan worden verder alle competitiewedstrijden voor die dag afgelast.
 7. Bij het overlijden van een oud-lid of een sponsor van de Vereniging zal de Secretaris een condoleancekaart naar de familie zenden.

Art. 16 WERKWIJZE BIJ HET BEDANKEN VAN EEN BESTUURS- OF COMMISSIELID

16.1 Leden van het Bestuur die stoppen met hun werkzaamheden voor de Vereniging worden in de ALV bedankt voor de inzet door de Voorzitter van de Vereniging.

16.2 Commissieleden die stoppen met hun werkzaamheden worden in een commissievergadering bedankt voor de inzet.

Art. 17 WEDSTRIJDEN EN TRAININGEN

17.1 Wedstrijden worden gespeeld volgens de bepaling van de NEVOBO.

17.2 Tijdens wedstrijden spelen de leden van een team in het officiële Verenigingsshirt.

17.3 Ieder team kiest een aanvoerder en geeft deze door aan de wedstrijdsecretaris.

17.4 De technische leiding bij trainingen berust bij een leider, c.q. trainer (of een vervanger) die daarvoor is benaderd vanuit het Bestuur of de technische commissie. De algemene richtlijnen voor trainers, zoals bijvoorbeeld trainingstijden en de samenstelling van groepen, worden vastgesteld door het Bestuur of de technische commissie.

Art. 18 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LEDEN

Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de Vereniging of aan die van derden aangerichte schade. Elke schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door hem of haar die de betreffende zaak het laatst heeft gebruikt, indien en zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

Art. 19 SPONSORING

Het Bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorovereenkomsten.

Art. 20 ERELEDEN EN JUBILARISSEN

20.1 Een exceptionele manier om de waardering voor een lid, die zich op een bijzondere wijze voor onze Vereniging verdienstelijk heeft gemaakt, tot uitdrukking te brengen, is de toekenning van een erelidmaatschap.

20.2 Voorwaarden: bij het beoordelen van een aanvraag voor toekenning van een erelidmaatschap tellen de volgende elementen:

 • De tijdsduur waarin het lid de activiteiten heeft uitgevoerd (Als richtlijn ten minste gedurende 10 jaar);
 • De intensiteit en de algemene erkenning waarmee deze zijn uitgevoerd;
 • Het al dan niet aanwezig zijn van een vergoedingsregeling;
 • De mate van verantwoordelijkheid die het lid tijdens deze activiteiten had.
 • Bijzondere prestaties worden al geleverd door alle Bestuurs- en commissieleden. De bijzondere verdiensten van ereleden dienen substantieel boven die prestaties uit te stijgen.

20.3 Procedure:

 1. Een voordracht kan door elk lid van de Vereniging schriftelijk bij het Bestuur worden gedaan.
 2. De voordracht bevat een opsomming van relevante activiteiten die zo uitvoerig mogelijk zijn beschreven.
 3. Gelet op het ingediende voorstel beoordeelt het Bestuur of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde eisen voldoet; daarbij wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan.
 4. In het geval van instemming van het Bestuur wordt dit op de eerstvolgende ALV door het Bestuur voorgelegd aan de leden.
 5. Het voorstel is aangenomen wanneer 75% van de aanwezige leden daarmee instemt.
 6. In het geval van instemming wordt de waardering vorm gegeven door:
  • Een oorkonde en vermelding van naam als erelid op de website van de Vereniging.
 7. Bij afwijzing van een voorstel door het Bestuur wordt de indiener schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van redenen.

20.4 Jubilarissen

Leden die 25 en 40 jaar lid zijn, zullen in de Vereniging gehuldigd worden.

Art. 21 SLOTBEPALINGEN

21.1 In elke vergadering dient een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement aanwezig te zijn. 

21.2In alle gevallen waarin de Statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het Bestuur. Het Bestuur is over de beslissing verantwoording verschuldigd aan de ALV.

21.3 De ALV kan dispensatie verlenen voor bepalingen van het huishoudelijk reglement, mits niet in strijd met de Statuten.

21.4 Het Huishoudelijk Reglement kan gewijzigd worden bij besluit van de ALV. De tekst van de voorgestelde wijziging dient met de agenda tenminste een week voor de betreffende ALV aan de leden toegezonden te worden.